Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen, zowel in enkelvoud als in meervoud, steeds de hierna volgende betekenis:

Account: de persoonlijke omgeving van de Gebruiker of de Ontvanger binnen de App, de Website of Online Portal, waartoe deze toegang krijgt met behulp van de Inloggegevens;

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Yesty;

App: mobiele applicatie waarmee de Gebruiker en/of Ontvanger gebruik kan maken van de Dienst;

Dienst: de Dienst die Yesty aan Gebruiker en/of Ontvanger levert, zoals nader omschreven in artikel 3;

Inloggegevens: de naam, het emailadres, het wachtwoord en/of eventuele extra beveiligingsinformatie waarmee de Gebruiker en/of Ontvanger toegang krijgt tot het Account en/of gebruik kan maken van de App en/of Online Portal;;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van Intellectuele Eigendom, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, knowhow en hiermee verwante rechten;

Gebruiker: de geregistreerde gebruiker van een Account, die als koper en/of als gever partij is bij de Overeenkomst;

Merchant: bij Yesty aangesloten uitgever van een Merchant-cadeaukaart ;

Merchant-cadeaukaart: de na omwisseling van een Yesty Card of Yesty Keuzekaart geactiveerde digitale cadeaukaart van een Merchant, inclusief cadeaukaartcode, welke kan worden besteed bij de desbetreffende Merchant of de bij die Merchant aangesloten bestedingspartners;

Online Portal: de bestelomgeving van de Website waarin een Gebruiker in geval van Yesty for Business of voor andere daartoe expliciet aangewezen Gebruikers een Account aanmaakt en van de Dienst gebruik kan maken;

Ontvanger: de door een Gebruiker of andere gever gekozen ontvanger van een Yesty Card of Yesty Keuzekaart, die een Account aanmaakt om de Yesty Card, Yesty Keuzekaart of Merchant-cadeaukaart op te slaan in de Wallet en waardoor ook een Overeenkomst met Yesty tot stand komt als geregistreerd gebruiker van de App en/of Website. De Ontvanger wordt Gebruiker zodra hij of zij zelf een Yesty Card of Yesty Keuzekaart koopt;

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Yesty en Gebruiker dan wel de Ontvanger op grond waarvan Gebruiker dan wel Ontvanger gerechtigd is gebruik te maken van de Dienst en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Partij(en): Yesty en/of Gebruiker en/of Ontvanger;

Privacy Statement: het Privacy Statement van Yesty, in te zien via https://Yesty.nl/privacy-policy

Wallet persoonlijke virtuele portemonnee, beschikbaar binnen het Account, waarin de gekochte, verstuurde en/of ontvangen Yesty Cards, Yesty Keuzekaarten en/of Merchant- cadeaukaarten van de Gebruiker en/of Ontvanger zichtbaar zijn;

Website: de website van Yesty, te bereiken via http://www.Yesty.nl, alsmede alle onderliggende pagina’s;

Yesty: de rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid Yesty B.V., statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te (2031 BJ) Haarlem, aan de Figeeweg 1-0014 (info@yesty.nl, 023 – 2340240);

Yesty Card: een door Yesty uitgegeven cadeaukaart die een suggestie inhoudt voor een Merchant-cadeaukaart die door de Ontvanger in de App kan worden ingewisseld voor de desbetreffende Merchant-cadeaukaart of een andere Merchant-cadeaukaart van dezelfde waarde;

Yesty for Business de Dienst die Yesty aan zakelijke Gebruikers levert, waaronder bedrijven of organisaties.

Yesty Keuzekaart: een door Yesty – al dan niet op basis van een private label – uitgegeven cadeaukaart die geen specifieke suggestie inhoudt voor een Merchant-cadeaukaart die in de App of online via de Website kan worden ingewisseld voor een Merchant-cadeaukaart van dezelfde waarde.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Yesty levert de Dienst aan consumenten en aan organisaties en (andere) zakelijke klanten, met als doel dat een consument dan wel een organisatie of (andere) zakelijke klant een cadeaukaart met een begeleidende persoonlijke boodschap cadeau kan doen aan een consument.

2.2 De Overeenkomst tussen Gebruiker dan wel Ontvanger en Yesty komt tot stand door het aanmaken van een Account. Dit geldt ook voor de Ontvanger die een cadeaukaart cadeau heeft gekregen en een Account aanmaakt om onder meer de Yesty Card of Yesty Keuzekaart te accepteren, Yesty Cards, Yesty Keuzekaarten en Merchant-cadeaukaarten te (kunnen) beheren en deze te (kunnen) besteden dan wel omwisselen. De Ontvanger kan een Account aanmaken via de App of online op de Website, voor wat betreft dit laatste geval om een via Yesty for Business ontvangen Yesty Keuzekaart om te wisselen. Een Ontvanger wordt (tevens) Gebruiker voor het geval dat hij of zij middels het Account zelf een Yesty Card of een Yesty Keuzekaart via de App koopt om cadeau te doen.

2.3 Voor Yesty for Business geldt dat doordat de Gebruiker die daarvoor is gekwalificeerd een Account aanmaakt op de daarvoor bestemde Online Portal op de Website de Overeenkomst tot stand komt tussen Gebruiker en Yesty, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Gebruiker is gekwalificeerd om een Account aan te maken via de Online Portal indien de Gebruiker geen consument is. Daarbij valt te denken aan een besloten vennootschap of een (semi)overheidsorgaan.

2.4 Op de Overeenkomst tussen de Gebruiker dan wel Ontvanger en Yesty en op de Dienst van Yesty zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Gebruiker dan wel Ontvanger is met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden akkoord. Yesty komt ook een beroep toe op deze Algemene Voorwaarden jegens de Ontvanger, ook indien deze nog geen Account heeft.

2.5 Yesty is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen per e-mail, via de App of via de Website bekendgemaakt worden en treden 7 dagen na de bekendmaking ervan in werking. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn via de Website en/of App te raadplegen. Indien de Gebruiker of Ontvanger de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert deze daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker of Ontvanger niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn of haar enige mogelijkheid het Account te verwijderen, waarmee de Overeenkomst eindigt, waarna de Gebruiker of Ontvanger geen gebruik meer kan maken van de Dienst.

2.6 Afwijken van deze Algemene Voorwaarden tussen Gebruiker dan wel Ontvanger en Yesty is alleen mogelijk indien dit schriftelijk tussen partijen wordt vastgelegd.

Artikel 3. De Dienst

3.1 De Dienst die Yesty aanbiedt bestaat in geval van consumenten uit het beschikbaar stellen van een App waarmee de Gebruiker dan wel Ontvanger binnen het Account:

§ Als Gebruiker Yesty Cards en Yesty Keuzekaarten kan kopen en deze met een persoonlijke boodschap kan versturen aan derden, welke derde zonder Account de Yesty Cards of Yesty Keuzekaart en de persoonlijke boodschap kan bekijken;

§ Als Ontvanger Yesty Cards en/of Yesty Keuzekaarten kan omwisselen voor een Merchant-cadeaukaart;

§ Gekochte of ontvangen Yesty Cards, Yesty Keuzekaarten en/of Merchant-cadeaukaarten kan beheren;

§ Als Ontvanger Merchant-cadeaukaarten kan besteden bij de Merchant(s) en/of de bestedingspartners van de Merchant(s).

3.2 De Dienst die Yesty aanbiedt bestaat in geval van Yesty for Business uit het beschikbaar stellen van een Online Portal waarmee de Gebruiker binnen het Account:

§ Yesty Keuzekaarten kan kopen, kan voorzien van een persoonlijke boodschap en kan versturen aan derden, zijnde Ontvangers waarvoor artikel 3.3 geldt welke derde zonder Account de Yesty Keuzekaart en de persoonlijke boodschap kan bekijken;.

3.3 De Dienst die Yesty aanbiedt bestaat in geval van Yesty for Business ook uit het via de Website beschikbaar stellen van een Wallet waarmee de Ontvanger Yesty Keuzekaarten en/of Merchant-cadeaukaarten kan opslaan, beheren, omwisselen en in het geval van Merchant-cadeaukaarten kan besteden bij de Merchant(s) en/of de bestedingspartners van de Merchant(s).

Artikel 4. Gebruik van de App, Online Portal of van de Website

4.1 Om gebruik te maken van de Dienst dient de Gebruiker dan wel de Ontvanger een Account aan te maken, waarbij deze Inloggegevens aanmaakt. Dit geldt zowel voor de App als voor de Online Portal als voor het aanmaken van een Account via de Website. De App, de Online Portal en het Account via de Website zijn niet identiek en daardoor gelden er beperkingen aan voor wat het gebruik daarvan. Zo is de Online Portal specifiek bestemd voor Yesty for Business.

4.2 De Gebruiker en/of de Ontvanger is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn of haar Inloggegevens. Zodra de Gebruiker of Ontvanger weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker of Ontvanger Yesty hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en zelf doeltreffende maatregelen treffen onder meer om schade te beperken, zoals het veranderen van de Inloggegevens. Yesty is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst door derden.

4.3 Yesty spant zich in om de Dienst zorgvuldig en op professionele wijze te verlenen. De Dienst wordt door Yesty te allen tijde uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Gebruiker dan wel Ontvanger aanvaardt dat de App dan wel de Online Portal dan wel de Website, alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals Gebruiker dan wel Ontvanger die aantreft op het moment van gebruik (“as is”).

4.4 De Gebruiker dan wel Ontvanger is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die deze met behulp van de App dan wel de Online Portal dan wel met behulp van de Website verricht. Gebruik is volledig voor eigen rekening en risico.

4.5 Yesty is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker dan wel de Ontvanger, de (inhoud of functionaliteiten van de) App en/of de Online Portal en/of de Website aan te passen en/of (tijdelijk) te beëindigen en om, zonder voorafgaande aankondiging, onderhoud te verrichten.

4.6 Indien de App en/of de Online Portal en/of (andere functionaliteiten op) de Website (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door een technische storing, is Yesty niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

4.7 In geval van de Online Portal, verklaart diegene die het Account aanmaakt met het aanmaken van het Account bevoegd te zijn het Account namens Gebruiker aan te maken en te gebruiken.

Artikel 5. Yesty Card, Yesty Keuzekaart en Merchant-cadeaukaart

ALGEMEEN

5.1 In de App dan wel de Online Portal wordt een assortiment aangeboden bestaande uit Yesty Cards en/of een Yesty Keuzekaart. Een Yesty Card en/of een Yesty Keuzekaart kan niet direct worden besteed bij een Merchant en/of diens bestedingspartners, maar dienen (door de Ontvanger) omgewisseld te worden naar een Merchant-cadeaukaart die bij de desbetreffende Merchant en/of diens bestedingspartners kan worden besteed.

5.2 Een Yesty Card en/of een Yesty Keuzekaart kan door Gebruiker worden aangeschaft tegen de door de Gebruiker op te geven waarde met de op dat moment aangeboden betalingsmethoden. Op het gebruik van deze betalingsmethoden zijn mogelijk algemene voorwaarden van de aanbieder van de betalingsmethoden van toepassing.

5.3 Gebruiker gaat akkoord met de directe levering van een Yesty Card of een Yesty Keuzekaart.

5.4 De Gebruiker doet expliciet afstand van zijn of haar eventuele recht om de Overeenkomst zonder reden te ontbinden dan wel te herroepen.

5.5 Een Gebruiker kan niet zelf de Yesty Card of de Yesty Keuzekaart omwisselen of besteden. De Gebruiker kan de Yesty Card of Yesty Keuzekaart enkel – voorzien van een persoonlijke boodschap – versturen naar een derde.

5.6 In geval van een Yesty Card of Yesty Keuzekaart gaat Gebruiker een overeenkomst met Yesty aan voor het leveren van de Yesty Card of Yesty Keuzekaart voor de door de Gebruiker gekozen waarde in de Wallet van Gebruiker. De levering van de Yesty Card of Yesty Keuzekaart is voltooid op het moment dat de Gebruiker de Yesty Card of Yesty Keuzekaart in de Wallet ziet teneinde deze op enig moment aan de Ontvanger te versturen. Dit is ook het geval wanneer de Gebruiker er voor kiest de Yesty Card of Yesty Keuzekaart direct aan de Ontvanger te versturen; de Gebruiker ziet de kaart in dat geval in de Wallet als verstuurde kaart.

5.7 Een Yesty Card, Yesty Keuzekaart of Merchant-cadeaukaart kan een beperkte geldigheid hebben. Tijdig geven of versturen c.q. omwisselen of besteden komt geheel voor rekening en risico van de Gebruiker c.q. Ontvanger. Indien een vervaltermijn van de Yesty Card, Yesty Keuzekaart of Merchant-cadeaukaart is verlopen, kan de Gebruiker noch de Ontvanger aan die Yesty Card, Yesty Keuzekaart of Merchant-cadeaukaart rechten meer ontlenen. Noch Gebruiker noch Ontvanger kan in dat geval jegens Yesty enige aanspraak geldend maken.

5.8 Zodra de Yesty Card of Yesty Keuzekaart wordt omgewisseld naar een Merchant-cadeaukaart, komt een overeenkomst tot stand met de desbetreffende Merchant en zal over het algemeen op het moment van omwisselen ook de vervaltermijn gaan lopen van de desbetreffende Merchant-cadeaukaart die per Merchant-cadeaukaart verschillend kan zijn.

5.9 Yesty spant zich naar beste kunnen in om het juiste tegoed op een Yesty Card of Yesty Keuzekaart en de juiste informatie over Merchant-cadeaukaarten en het tegoed daarvan in het Account, op de Website, op de Online Portal dan wel in de App weer te geven. Mocht deze informatie onverhoopt incorrect of niet beschikbaar zijn, dan is Yesty daar niet op aan te spreken en daaraan kunnen geen rechten of aanspraken jegens Yesty worden ontleend.

5.10 De derde voor wie de Yesty Card of Yesty Keuzekaart is bestemd, kan online deze en de daaraan gekoppelde boodschap vrijblijvend bekijken. Om de Yesty Card of Yesty Keuzekaart op te slaan, om te wisselen, te beheren, et cetera, dient de Ontvanger te allen tijde een Account te hebben.

YESTY CARDS en YESTY KEUZEKAARTEN

5.11 Voor Yesty Cards gelden voorts de volgende voorwaarden:

a. Een Yesty Card is niet inwisselbaar voor geld.

b. Een Yesty Card wordt direct na aankoop of later vanuit de Wallet door de Gebruiker naar Ontvanger gestuurd via WhatsApp of een ander aangeboden verzendwijze. Aan de beschikbare verzendwijzen kan de Gebruiker geen rechten ontlenen en het gebruik van de gekozen verzendwijze is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. Yesty is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of andere problemen in verband met een verzendmethode.

c. Een Yesty Keuzekaart kan worden omgewisseld voor een van de Merchant-cadeaukaarten uit het assortiment van het bij de desbetreffende Yesty Keuzekaart behorende assortiment van Merchant-cadeaukaarten.

d. Een Yesty Card kan maar één keer worden ingewisseld voor een Merchant-cadeaukaart.

e. Yesty is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist of abusievelijk dubbel verzenden van een Yesty Card voor of na omwisseling voor een Merchant-cadeaukaart.

f. Indien de Gebruiker een Yesty Card naar een Ontvanger stuurt, is Gebruiker indien van toepassing zelf verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens van de Ontvanger en de verwerking van de persoonsgegevens van de Ontvanger. Yesty accepteert geen aansprakelijkheid omtrent de (onjuiste) invoer van gegevens van de Ontvanger door Gebruiker.

5.12 Voor Yesty Keuzekaarten gelden voorts de volgende voorwaarden:

a. Een Yesty Keuzekaart is niet inwisselbaar voor geld.

b. Een Yesty Keuzekaart wordt direct na aankoop of later vanuit de Wallet door de Gebruiker naar de Ontvanger gestuurd via de aangeboden verzendwijze. Aan de beschikbare verzendwijzen kan de Gebruiker geen rechten ontlenen en het gebruik van de gekozen verzendwijze is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. Yesty is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of andere problemen in verband met een verzendmethode.

c. Een Yesty Keuzekaart kan maar één keer worden ingewisseld voor een Merchant-cadeaukaart.

d. Yesty is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist of abusievelijk dubbel verzenden van een Yesty Keuzekaart door een Gebruiker.

e. Indien de Gebruiker een Yesty Keuzekaart naar een Ontvanger stuurt, is Gebruiker zelf verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens van de Ontvanger en de verwerking van de persoonsgegevens van de Ontvanger. Yesty accepteert geen aansprakelijkheid omtrent de (onjuiste) invoer van gegevens van de Ontvanger door Gebruiker.

5.13 Een Yesty Card of Yesty Keuzekaart wordt door de Ontvanger in de Wallet van zijn Account besteed door deze om te wisselen naar een Merchant-cadeaukaart voor dezelfde waarde.

5.14 In geval van Yesty for Business of in daarvoor expliciet bestemde gevallen kan de Gebruiker mogelijkheid worden geboden (ook) een fysieke Yesty Keuzekaart aan een derde te versturen of te geven.

MERCHANT-CADEAUKAART

5.15 Voor Merchant-cadeaukaarten gelden voorts de volgende voorwaarden:

a. Een Yesty Card of Yesty Keuzekaart kan worden omgewisseld in een Merchant-cadeaukaart. Een Yesty Card kan worden omgewisseld naar een Merchant-cadeaukaart naar keuze uit het beschikbare assortiment, ook als bij de verstuurde Yesty Card een suggestie voor een bepaalde Merchant-cadeaukaart wordt gedaan.

a. Nadat een Yesty Card of Yesty Keuzekaart is omgewisseld naar een Merchant-cadeaukaart kan de Merchant-cadeaukaart niet meer worden geruild voor een andere Merchant-cadeaukaart, Yesty Card of Yesty Keuzekaart.

b. Een Merchant-cadeaukaart is niet om te wisselen voor geld.

c. In het geval van omwisseling naar een Merchant-cadeaukaart komt een overeenkomst tot stand tussen de Gebruiker en de uitgever van die Merchant-cadeaukaart en is de Dienst van Yesty beperkt tot het ter beschikking houden van de Wallet waarin de Merchant-cadeaukaart wordt bewaard.

d. De Merchant-cadeaukaart kan geheel of gedeeltelijk worden gebruikt door de Ontvanger tot het doen van aankopen bij c.q. verkrijgen van een dienst of product(en) van de gekozen Merchant of diens bestedingspartner(s). Het besteden van de Merchant-cadeaukaart geschiedt op basis van de overeenkomst tussen de Ontvanger met de Merchant of met diens bestedingspartners. Op (het gebruik van) een Merchant-cadeaukaart kunnen algemene voorwaarden van de gekozen Merchant van toepassing zijn, inclusief een eventuele geldigheidsperiode van de desbetreffende Merchant-cadeaukaart. Yesty is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van de Merchant-cadeaukaart door de Ontvanger, noch voor de daarmee aangeschafte of verkregen producten of diensten.

5.16 Mocht het voor een Ontvanger niet mogelijk zijn om een Merchant-cadeaukaart bij de Merchant te besteden, dan dient Ontvanger daarover contact op te nemen met Yesty. Het volgende is van toepassing:

a. Indien blijkt dat de Merchant-cadeaukaart niet besteed kon worden wegens een aan Yesty toerekenbare gebeurtenis, zoals een technische storing in de App van Yesty, dan zal Yesty een nieuwe Merchant-cadeaukaart voor dezelfde waarde aan de Ontvanger beschikbaar stellen en heeft de Ontvanger geen aanvullend recht op schadevergoeding;

b. Indien blijkt dat de Merchant-cadeaukaart niet besteed kon worden wegens een niet aan Yesty toerekenbare gebeurtenis, zoals een technische storing of niet werkende kassa apparatuur of kassasoftware van de Merchant of haar bestedingspartners, dan is Yesty daar niet aansprakelijk voor.

Artikel 6. Privacy

6.1 Bij het uitvoeren van de Overeenkomst en het verlenen van de Dienst verwerkt Yesty persoonsgegevens van de Gebruiker en/of de Ontvanger. Yesty verwerkt persoonsgegevens altijd conform haar Privacy Statement en de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.2 Het verstrekken van persoonsgegevens aan Yesty is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Gebruiker of Ontvanger die deze persoonsgegevens verstrekt.

Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst en de resultaten daarvan, waaronder in ieder geval de Website, Online Portal en de App, alsmede de via de website en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, template van het Account, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij Yesty en/of haar licentiegever(s). Niets in deze Algemene Voorwaarden strekt ter overdracht van enig Intellectuele Eigendomsrecht.

7.2 Als de Gebruiker en/of Ontvanger voldoet en blijft voldoen aan deze Algemene Voorwaarden krijgt deze een persoonlijk recht om gebruik te maken van de App dan wel de Online Portal, dan wel de Website. Yesty kan te allen tijde besluiten om dit gebruiksrecht in te trekken, in het bijzonder wanneer de Gebruiker of Ontvanger een bepaling in deze Algemene Voorwaarden schendt, anderszins een wanprestatie of onrechtmatige daad pleegt jegens Yesty, in het geval van fraude en in het geval van het overtreden van een wettelijke bepaling.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Yesty voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, haar Dienst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Yesty, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van Yesty ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) ten aanzien van een Gebruiker niet meer dan het totale bedrag dat Gebruiker aan Yesty uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald in de twaalf (12) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis (ex. BTW) of in geval van een Ontvanger niet meer dan een bedrag dat gelijk is aan drie (3) maal de waarde van de nog te besteden cadeaukaarten in de Wallet van de Ontvanger. De totale aansprakelijkheid van Yesty is echter in geen geval hoger dan € 150,= (ex. BTW).

8.2 “Directe schade” in de zin van het vorige artikellid betekent uitsluitend:

a. zaakschade;

b. redelijkerwijs gemaakte onkosten die Gebruiker of Ontvanger zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van Yesty in overeenstemming zijn met de Overeenkomst;

c. redelijkerwijs door Gebruiker of Ontvanger gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Overeenkomst;

d. redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Gebruiker of Ontvanger kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van deze Overeenkomst.

8.3 Yesty is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in art. 8.2, waaronder gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of Gebruiker of Ontvanger Yesty in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.

8.4 Het recht van Gebruiker of Ontvanger om schadevergoeding te eisen krachtens deze Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld

Artikel 9. Duur en beëindiging

9.1 De Overeenkomst tussen de Gebruiker en/of Ontvanger en Yesty wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door de klant of Yesty op elk moment worden opgezegd. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de klant om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd.

9.2 Met het beëindigen van het Account vervallen alle rechten en aanspraken die Gebruiker of Ontvanger op Yesty heeft waaronder nog eventueel aanwezige Yesty Cards, Yesty Keuzekaarten en Merchant-cadeaukaarten.

9.3 Yesty is te allen tijde gerechtigd het Account en de Wallet te sluiten, onder de voorwaarde dat Yesty zich inspant de inhoud daarvan voor wat betreft Merchant-cadeaukaarten aan de desbetreffende Gebruiker of Ontvanger te versturen per e-mail naar het e-mailadres van het Account. Yesty zal Gebruikers in de gelegenheid stellen nog niet verstuurde Yesty Cards en/of Yesty Keuzekaarten alsnog te versturen. Yesty zal Ontvangers in de gelegenheid stellen nog niet omgewisselde Yesty Cards en/of Yesty Keuzekaarten om te wisselen voor een Merchant-cadeaukaart. In voorgenoemde gevallen zal een termijn van drie maanden worden aangehouden. Indien de Ontvanger zelf geen keuze heeft gemaakt zal Yesty de geldige Yesty Cards en/of Yesty Keuzekaarten omwisselen naar een Merchant-cadeaukaart en deze per e-mail toesturen.

Artikel 10. Klachtenregeling

10.1 Yesty spant zich er voor in dat de Dienst met de uiterste zorgvuldigheid wordt uitgevoerd. Het kan zijn dat de Gebruiker of Ontvanger toch een klacht heeft. Klachten over de Dienst van Yesty kunnen worden per e-mail bij Yesty worden ingediend via info@yesty.nl. Yesty draagt er zorg voor dat deze klacht zo spoedig mogelijk in behandeling wordt genomen en dat de klacht uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst wordt beantwoord. Als Yesty voorziet dat de behandeling van de klacht langer dan veertien dagen mee brengt, zal Yesty binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht tenminste een ontvangstbevestiging sturen met een indicatie van de termijn waarbinnen de klacht nader inhoudelijk zal worden beantwoord.

Artikel 11. Varia

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle vermelde prijzen voor consumenten in Euro en inclusief btw.

11.2 Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de Gebruiker/ Ontvanger en Yesty ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij Yesty er voor kiest het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter op grond van de wet.

11.3 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Yesty zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

11.4 Yesty mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker/Ontvanger daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Indien Gebruiker/Ontvanger deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan deze zijn Overeenkomst in overeenstemming met artikel 9 beëindigen.